Peninsula Office Tower
Week beginning 16th January 2017
 
Time
Mon
Jan 16
Tue
Jan 17
Wed
Jan 18
Thu
Jan 19
Fri
Jan 20
Sat
Jan 21
Sun
Jan 22
07:00
HATHA 1(60)
Chris (C)
HOT 31(60)
Vikki (C)
VINYASA 1(60)
Helene (C)
HOT 37(60)
Gopal
YIN(75)
Dale
  
09:00
HOT 37(60)
Chris (C)
HATHA 1(60)
Vikki (C)
DETOX FLOW(60)
Helene (C)
HATHA 1(60)
Gopal
WALL ROPE YOGA 1(75)
Samantha (C)
HOT 26(60)
Dale
HOT 37(60)
Mani
YIN-YANG(75)
Shiva
09:15
     
RESTORATIVE(90)
Dale
 
09:30
     
VINYASA GENTLE(60)
Samantha (C)
HATHA 1(60)
Dale
10:00
 
HOT HATHA 1(60)
Natalie (C)
 
HOT 31(60)
Samantha (C)
   
10:30
YOGA THERAPY(75)
Natalie (C)
 
YIN(75)
Samantha (C)
 
HATHA 1(60)
Samantha (C)
 
HOT 26(60)
Vikki (C)
10:45
     
HATHA 1(60)
Mani
 
11:00
   
UNIVERSAL YOGA 1(75)
Gopal
 
SUPERFLOW(60)
Samantha (C)
SUPERFLOW(60)
Dale
SUPERFLOW(60)
Gopal
YIN(75)
Dale
11:15
 
YIN(75)
Natalie (C)
    
VINYASA 2(90)
Gopal
12:00
 
YOGA WHEEL 1(75)
Samantha (C)
     
12:30
HOT 31(60)
Natalie (C)
HATHA 1(60)
Chris (C)
HOT VINYASA 1(60)
Samantha (C)
HATHA 1(60)
Samantha (C)
HOT HATHA 1(60)
Samantha (C)
HOT 31(60)
Natalie (C)
HOT HATHA 1(60)
Jessica (C)
12:45
VINYASA GENTLE(60)
Almen (C)
HOT 37(60)
Helene (C)
HATHA 1(60)
Mani
HOT 26(60)
Mani
VINYASA 1(60)
Gopal
YOGA BALANCE 1(60)
Gopal
HATHA 1(60)
Shiva
13:00
     
HATHA 1(60)
Chris (C)
 
14:00
HOT VINYASA 1(60)
Almen (C)
HATHA 1(60)
Shiva
WALL ROPE YOGA 1(75)
Samantha (C)
 
VINYASA GENTLE(60)
Mani
HOT 31(60)
Gopal
PRE-NATAL(75)
Helene (C)
BEGINNERS' WORKSHOP: BASIC ASANA(60)
Natalie (C)
HOT VINYASA 1(60)
TT
14:15
 
PRE-NATAL(75)
Helene (C)
 
PRE-NATAL(75)
Samantha (C)
 
HOT HATHA 2(75)
Chris (C)
YOGA FOR RUNNERS: STRETCH & STRENGTHEN(60)
Natalie (C)
14:30
YIN(75)
Gopal
 
Internal Training
14:30 - 16:30
  
YOGA WHEEL 1(75)
Gopal
ASHTANGA 1(75)
Chris (C)
15:00
    
CHAIR YOGA(75)
Dale
 
SIVANANDA YOGA(60)
Mani
15:30
   
YOGA WHEEL 1(75)
Mani
 
YIN(75)
Helene (C)
UNIVERSAL YOGA 2(90)
Gopal
15:45
 
WALL ROPE YOGA 1(75)
Chris (C)
     
16:00
HOT 37(60)
Gopal
HOT 31(60)
Samantha (C)
 
WARM & RELAXING STRETCH(60)
Dale
HOT VINYASA 1(60)
Chris (C)
HOT 31(60)
Vikki (C)
HOT 37(90)
Chris (C)
16:30
HATHA 1(60)
Vikki (C)
HATHA 1(60)
Mani
 
HATHA 1(60)
Shiva
HATHA 1(60)
Helene (C)
HATHA 2(90)
Shiva
YOGA THERAPY(75)
Natalie (C)
17:00
   
WALL ROPE YOGA 1(75)
Natalie (C)
  
HATHA 2(90)
Mani
17:15
     
YOGA THERAPY(75)
Jessica (C)
 
17:45
VINYASA GENTLE(60)
Vikki (C)
HOT VINYASA 1(60)
Gopal
HATHA 1(60)
Vikki (C)
YIN-YANG(75)
Shiva
HOT 37(60)
Natalie (C)
HATHA 1(60)
Vikki (C)
HATHA 1(60)
Chris (C)
18:00
 
VINYASA GENTLE(60)
Natalie (C)
  
#YOGAFORALL - CORE RESOLUTION 2017(60)
Helene (C)
HOT HATHA 1(60)
Helene (C)
HOT 31(60)
Natalie (C)
18:15
SATYANANDA YOGA(75)
Kapil
 
HATHA 1(60)
Shiva
HATHA 1(60)
Dale
ASHTANGA 1(75)
Chris (C)
  
18:30
YIN(75)
Shiva
YOGA THERAPY(60)
Mani
HOT HATHA 1(60)
Jessica (C)
    
18:45
   
VINYASA 1(60)
Helene (C)
   
19:00
HOT 37(60)
Vikki (C)
HOT 26(60)
TT
VINYASA GENTLE(60)
Dale
HOT 26(90)
Natalie (C)
PRE-NATAL(75)
Natalie (C)
HATHA 1(60)
Vikki (C)
  
19:15
HATHA 1(60)
Jessica (C)
HATHA 1(60)
Natalie (C)
HATHA 1(60)
Gopal
HATHA 1(60)
Chris (C)
DANCE BASICS(60)
Hari Om
BOLLYFIT (60)
Hari Om
HOT 31(60)
Helene (C)
  
19:30
VINYASA GENTLE(60)
Mani
HATHA 2(90)
Gopal
HATHA 2(90)
Shiva
HATHA 2(90)
Dale
HATHA 2(90)
Gopal
  
19:45
SATYANANDA PRANA/MED & YOGA NIDRA(90)
Kapil
YOGA WHEEL 1(75)
Mani
HOT 37(60)
Vikki (C)
 
SIVANANDA YOGA(60)
Mani
  
20:00
HATHA 2(90)
Shiva
YIN(75)
Jessica (C)
YOGA THERAPY(75)
Jessica (C)
YIN-YANG(75)
Helene (C)
   
20:15
  
RESTORATIVE(75)
Dale
    
20:30
YOGA THERAPY(75)
Jessica (C)
 
VINYASA GENTLE(60)
Gopal
BOLLYWOOD(60)
Hari Om
KUCHIPUDI(90)
Hari Om
YOGA THERAPY(75)
Vikki (C)
  
20:45
 
HOT HATHA 1(60)
Natalie (C)
 
HOT 31(60)
Chris (C)
WARM & RELAXING STRETCH(60)
Mani
  
21:00
WARM & RELAXING STRETCH(60)
Mani
HATHA 1(60)
TT
HOT 26(60)
Shiva
VINYASA GENTLE(60)
Natalie (C)